charlotte.

84 teksty – auto­rem jest char­lotte..

Przechodzę obok ciebie w two­jej ulu­bionej su­kien­ce, a ty i tak wo­lisz zer­wać z bu­tel­ki pi­wa ety­kietę, niż spra­wić, bym była naga. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 stycznia 2012, 22:43

Umarłam śmier­cią, zwaną "życie". 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 stycznia 2012, 16:19

Był kiedyś człowiek, który za­pom­niał marzyć. Po­tem za­biła go rzeczywistość. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 16 stycznia 2012, 10:51

Dziec­ko nie za­daje so­bie py­tań do­tyczących świata, lecz je­go samego. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 8 grudnia 2011, 13:47

Człowiek to ten, który szu­ka prawdy. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 6 grudnia 2011, 17:40

Człowiek jest śle­py, dopóki nie wdep­nie w gówno. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 27 listopada 2011, 19:13

Cza­sami próbując nap­ra­wić swo­je życie, niszczy­my inne. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 18 czerwca 2011, 22:34

Aby od­czuć stratę, trze­ba być nap­rawdę wiernym. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 12 grudnia 2010, 13:54

Człowieka, który Cię kocha poz­nasz po tym, że gdy za­pyta­ny o to, ja­ki jes­teś, od­po­wie: "To dob­ra oso­ba.", a nie stwier­dzi, że masz niebies­kie oczy, cho­ciaż sądził, że wcześniej były szare. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 12 września 2010, 20:51

Jeśli chciałabym zbu­dować świat tyl­ko z ludzkiej szcze­rości, to zab­rakło by mi praw­dy z ust innych. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 7 września 2010, 20:59
charlotte.

jestem wszystkim, nawet Bogiem, tylko sobą, sobą być nie mogę.' Nina Simone - Don't smoke in bed.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

charlotte.

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność